Datoteka

Datoteka je resurs koji omogućava nastavniku postavljanje i uporabu datoteke kao nastavnoga materijala u e-kolegiju. Datoteke se u sustav mogu postaviti pojedinačno preko resursa Datoteka ili se mogu organizirati u mapu i prikazati studentima preko resursa Mapa. U sustavu ne postoje ograničenja vezana uz vrstu datoteke koju nastavnik može postaviti, ali nastavnik mora voditi računa da svi studenti imaju pristup programima potrebnima za otvaranje pojedinih datoteka. Datoteka se treba prenijeti s osobnoga računala.

Za dodavanje resursa Datoteka potrebno je odabrati:

Dodaj aktivnost ili resurs > Datoteka

Postavke resursa Datoteka su organizirane u sekcije: Općenito, Izgled, Zajedničke postavke modula, Ograniči dostupnost i Dovršenost aktivnosti.

Postoje dva načina postavljanja datoteke na e-kolegij: kroz online obrazac i uporabom mogućnosti Prenesi i postavi (Drag&Drop).

U slučaju da se u e-kolegij želi postaviti datoteka s osobnog računala kroz online obrazac, postupak je ovakav:

 1. pronaći datoteku na osobnom računalu
 2. uključiti izmjene na razini e-kolegija (klikom na gumb Omogući izmjene)
 3. kliknuti na poveznicu Dodaj aktivnost ili resurs, potom odabrati resurs Datoteka
 4. zadati željeni naziv datoteke (koji će biti prikazan na naslovnici e-kolegija) i dati kraći opis datoteke
 5. u dijelu sučelja Sadržaj kliknuti na ikonu , potom će se otvoriti novi prozor
 6. s lijeve strane sučelja odabrati Prenesi datoteku te s desne strane kliknuti na gumb Browse ili Choose file (ovisno o pregledniku koji se koristi)
 7. pronaći datoteku s osobnoga računala i kliknuti na gumb Open
 8. kliknuti na gumb Prenesi datoteku na poslužitelj.

Datoteke se u sustav mogu postaviti i uporabom mogućnosti Prenesi i postavi (Drag&Drop), izravnim povlačenjem datoteke u sučelje e-kolegija s omogućenim izmjenama:

 1. pronaći datoteku na osobnom računalu
 2. uključiti izmjene na razini e-kolegija (klikom na gumb Omogući izmjene)
 3. datoteku s osobnoga računala prenijeti na (odvući u) željenu temu na e-kolegiju držeći neprestano pritisnutu lijevu tipku miša
 4. kada se na željenom mjestu pojavi sivi tekst Dodajte datoteku/e ovdje – pustiti lijevu tipku miša.

Prenesi i postavi (Drag&Drop)

Video upute kako dodati resurs Datoteka

Sekcija Zajedničke postavke modula

Svi resursi u postavkama imaju ovu sekciju, u kojoj je moguće urediti vidljivost resursa studentima i ID broj resursa.

Dostupnost: moguće je zadati da se resurs ne prikazuje studentima (vrijednost “Skrij od studenata“). Zadana vrijednost je “Prikaži na naslovnici e-kolegija“.

ID broj: Postavljanje ID broja omogućava identifikaciju aktivnosti / resursa u svrhu računanja ocjena. Ako aktivnost / resurs nije obuhvaćen nekim oblikom ocjenjivanja, polje koje sadržava ID broj se može ostaviti praznim. ID se također može postaviti u alatu za ocjenjivanje, no može se uređivati jedino na stranici s postavkama određene aktivnosti / resurs. Zadano je ostavljeno prazno (bez vrijednosti).

Sekcija Ograniči dostupnost

Dovršenost aktivnosti: Zahtijeva od studenta dovršetak (ili ne-dovršetak) druge aktivnosti.

Datum: Ograničenje dostupnosti do (ili od) zadanog datuma i vremena. Ako želite ograničiti dostupnost i OD i DO zadanog datuma i vremena, morate postaviti 2 odvojena uvjeta (od kada u jednom uvjetu i do kada u drugome). Napomena vezana uz vrijeme: pripazite, ako ste zadali da je nešto dostupno do 01.05.2020. u 00:00, tada je to dostupno do 30.04.2020. u 23:59, a ne cijeli dan do ponoći 01.05.2020.!

Ocjena: Ograničenje prema ostvarenoj ocjeni na nekoj drugoj, prethodno dovršenoj aktivnosti (uvjet može biti viša ili niža ocjena).

Korisnički profil: Ograničenje prema vrijednostima u poljima korisničkog profila pojedinog korisnika (npr. na osnovu adrese e-pošte korisnika).

Skup ograničenja: Skup prethodno opisanih ograničenja, ali ulančanih uz primjenu složene logike.