Ocjenjivanje

Ocjene

Ocjene svih studenata e-kolegija dostupne su među Ocjenama e-kolegija u bloku Postavke. Vidljive su ocjene svih aktivnosti u e-kolegiju koje se ocjenjuju, ali i ocjene pojedinih stavki koje su, izravno u Ocjene, dodali sami nastavnici (npr. za usmeni ispit). Svaki student ima pristup isključivo svojim ocjenama, dok nastavnik ima uvid u sve ocjene e-kolegija.

Pregled ocjena za nastavnike i studente nalazi se u bloku Postavke:

Postavke > Administracija e-kolegija > Ocjene

Omogućen je različit prikaz ocjena pa je tako dostupan prikaz po pojedinim aktivnostima, po studentima (i pojedinačno i skupno) ili po ishodima učenja.

Zadani prikaz organiziran je tako da su u redovima prikazani studenti dok su u stupcima pojedine aktivnosti ili ručno dodane stavke.

Za e-kolegije s velikim brojem studenata ovaj prikaz može izgledati nepregledno. Za lakše snalaženje dostupno je nekoliko mogućnosti. Odabirom imena studenta označava se cijeli red određenom bojom, što omogućava nastavniku lakše praćenje ocjena pojedinoga studenta. Bojom će se označiti i cijeli stupac nakon odabira naziva stupca, odnosno pojedine stavke koja se ocjenjuje.

Ikona omogućava sortiranje stupca, a ponovnim odabirima te ikone vidljiv je poredak od najnižega prema najvišemu rezultatu ili obratno.

Abecedni poredak po imenima odnosno prezimenima studenata dostupan je nakon odabira imena odnosno prezimena na samom vrhu stupca s imenima studenata.

Prelaskom miša preko pojedine ćelije s ocjenom vidljivo je ime studenta kojem je ocjena dodijeljena kao i naziv stavke koja je ocijenjena.

Uključivanjem gumba Omogući izmjene ocjene se mogu uređivati. Vrijednosti ocjena mogu se unositi izravno u ćelije obrubljene punom crtom. U ćelije obrubljene isprekidanom crtom nastavnik može unijeti komentar dane ocjene.

Ocjene se mogu skrivati ili zaključati. Skrivene ocjene student ne vidi, dok se zaključavanje ocjena najčešće koristi kada u e-kolegiju postoji više nastavnika, ali i kada pojedini nastavnik želi na taj način označiti završeno ocjenjivanje pojedine aktivnosti.

Za jednostavniju i pregledniju organizaciju ocjena, ali i za izračune ukupnih ocjena postoji mogućnost izrade kategorija. Za izradu nove kategorije dovoljno je odabrati gumb Dodaj kategoriju i nakon toga upisati željeno ime kategorije.

Za uređivanje postavki kategorije potrebno je odabrati ikonu za uređivanje pored naziva kategorije.

Postavljanje jedne ili više aktivnosti u određenu kategoriju omogućava grupiranje više stavki u jednu konačnu ocjenu, ali i mogućnost prilagođenoga izračuna ukupne ocjene.

Mogućnosti unaprijed definiranih izračuna:

Za najjednostavnije zbrajanje bodova potrebno je odabrati Zbroj ocjena.

Srednja vrijednost ocjena: prosječna ocjena.

Ponderirana srednja vrijednost ocjena: prosječna je ocjena izračunata tako da svaka ocjena ima svoju težinu s kojom se množi (može biti različita).

Jednostavna ponderirana srednja vrijednost ocjena: prosječna je ocjena izračunata tako da svaka ocjena ima svoju težinu s kojom se množi (svima je jednaka, a to je maksimalan broj bodova).

Srednja ocjena u nizu: srednja ocjena u rasponu od najveće do najmanje ocjene (raspon ocjena).

Prilagođeni izračun ukupne ocjene dobije se odabirom ikone kalkulatora te potom upisa željene formule za izračun ocjene. Prije samoga upisa formule svakoj je aktivnosti potrebno dodijeliti ID-broj koji će predstavljati tu aktivnost u samoj formuli. ID-broj sastoji se od dvostrukih uglatih zagrada i oznake aktivnosti, a popis svih aktivnosti s pripadajućim ID-brojevima dostupne su ispod polja za upis formule. Na istom se mjestu dodjeljuju novi ID-brojevi. U formuli se upisuje znak jednakosti, potom funkcija i u okruglim zagradama ID-brojevi aktivnosti odvojeni zarezima.

Primjer izračuna prosječne ocjene dvaju testova:

=average([[T1, T2]])

Svaka stavka može imati različite udjele u ukupnoj ocjeni. U tom se slučaju u formuli ID-broj svake stavke množi s postotkom udjela koji će ta stavka imati u ukupnoj ocjeni.

Primjer: =sum(0,4*[[T1]]; 0,5*[[T2]]; 0,1*[[V1]])

Ako nastavnik ne unese nikakvu formulu ili ne odabere neki od ponuđenih načina za ukupan izračun pojedine kategorije, prema zadanim postavkama, ukupna će ocjena biti srednja vrijednost svih ocjena.

Kada je potrebno upisati ocjenu iz aktivnosti koja nije provedena kroz sustav Omega, npr. usmeni ispit, dodaje se nova stavka za ocjenjivanje, a ocjena se upisuje ručno.

Nakon odabira gumba Dodaj stavku za ocjenjivanje osim naziva stavke mogu se odrediti još neke postavke: skala prema kojoj će se ocjenjivati, minimalna ocjena za prolaz, datum kada će ocjena postati vidljiva studentima i datum nakon kojega se ocjena zaključava.

Aktivnosti u kojima je studentu dodijeljena ocjena automatski se prikazuju u Ocjenama. Već upisane ocjene iz neke aktivnosti moguće je mijenjati kroz Ocjene bez otvaranja svake pojedine aktivnosti. Nakon što je takva ocjena izmijenjena kroz Ocjene, potrebno je promijeniti postavku te ocjene kako bi se ponovno mogla mijenjati i kroz samu aktivnost. Ipak, preporuka je mijenjati ocjene u pripadajućoj aktivnosti kako bi se izbjegle eventualne komplikacije.

Skale

Jedan od načina vrednovanja studenata u aktivnostima e-kolegija je s pomoću skala. U Forumu, Rječniku, Zadaći ili nekoj drugoj aktivnosti sudjelovanje se studenta može vrednovati opisno ili brojčano ovisno o odabranoj skali. Nastavnici se često koriste skalama kojima vrednuju znanje i u učioničkoj nastavi, ali i neke prilagođene online-okruženju.

Kada je uključen pregled ocjena, u bloku Postavke > Administracija ocjena > Skale nova se skala dodaje odabirom gumba Dodaj novu skalu.

Skale koje su izrađene na razini cijeloga sustava, od strane administratora, mogu koristiti svi nastavnici u svojim e-kolegijima. Po potrebi mogu izraditi i svoje vlastite skale. Brojeve, slova ili izraze koji će se koristiti u skali treba odvojiti zarezom.

Neke su od najčešćih skala:

  • nedovoljan, dovoljan, dobar, vrlo dobar, izvrstan
  • 0/5,1/5,2/5,3/5,4/5,5/5.
  • *,**,***,****,*****
  • 1,2,3,4,5

Skalu koja nije odabrana ni u jednoj aktivnosti moguće je mijenjati i brisati. Nakon što se skala počne koristiti u nekoj aktivnosti, moguće joj je mijenjati samo naziv i opis.

Napredne metode ocjenjivanja

Prema zadanim postavkama ocjene se u sustavu Omega dodjeljuju po skali od 0 do 100. Uporabom naprednih metoda ocjenjivanja moguće je utjecati na način računanja konačne ocjene. Izračunata ocjena povezuje se ponovno s aktivnosti kao da je nastavnik upotrijebio bilo koju ponuđenu skalu.

Postoje dvije vrste naprednih metoda ocjenjivanja:

  • rubrike
  • vodič za ocjenjivanje.

Za svaku se aktivnost, prilikom uporabe neke od ovih metoda, izrađuje sasvim novi obrazac za ocjenjivanje. Na taj način svaka aktivnost može imati zaseban način računanja ocjene koja će biti dodijeljena studentu za razliku od uobičajenih skala kod kojih je svaka promjena utjecala na sve aktivnosti koje su tu skalu koristile. U slučaju da više aktivnosti treba isti način izračuna postoji mogućnost korištenja i izračuna iz prethodnih aktivnosti.

Način izračuna sprema se u Backup zajedno s ostalim podacima određene aktivnosti te se prenosi i prilikom izrade kopije te aktivnosti.

Aktivnosti kod kojih je moguća uporaba ovih naprednih načina ocjenjivanja imaju izbornik u kojem nastavnik bira Jedinstveno izravno ocjenjivanje ili neku od naprednih metoda. Promjena načina ocjenjivanja moguća je u bilo kojem trenutku. Sustav će zapamtiti izrađeni obrazac čak i kada nastavnik promijeni način ocjenjivanja u izborniku te se u svakom trenutku može predomisliti.

Obrasci za ocjenjivanje mogu se mijenjati ili potpuno brisati. Nastavnik može odrediti potpuno novi obrazac ili upotrijebiti postojeći obrazac neke druge aktivnosti te ga prilagoditi novoj.

Obrazac za ocjenjivanje može biti spremljen kao skica ili kao konačna verzija. Dok je spremljen kao skica, ne može se upotrebljavati za ocjenjivanje studenata sve dok se ne spremi kao konačna verzija. Ovo omogućava nastavniku rad na obrascu kroz dulje vrijeme bez utjecaja na ocjene studenata.

Moguća je izmjena obrasca čak i nakon što su ocjene dodijeljene pojedinim studentima. Sustav će u tom slučaju nastavnika zatražiti ponovni izračun svih postojećih ocjena kako bi se uskladile s promjenama. Sustav sam procjenjuje koliko je napravljena promjena značajna te u slučaju manjih ispravaka koje ne utječu na ocjenu neće biti potreban novi izračun.

Značke

Jedan od novijih načina vrednovanja i praćenja napretka jest uporaba znački. Nastavnik postavlja kriterije čijim ispunjavanjem student zaslužuje značku, a ta značka (grafi čki element i njezin tekstualni opis, odnosno razlog zbog kojeg ju je student dobio) vidljiva je u njegovu profilu.

Značke se mogu dodjeljivati nakon odrađenih zadataka, uspješno završenih aktivnosti, za dodatan rad, izniman trud u nekom području, položen test, a u konačnici i za završen e-kolegij.

Nastavnici mogu uređivati i dodjeljivati značke na vlastitom e-kolegiju:

Postavke > Administracija e-kolegija > Značke > Stvori novu značku

Svaka značka sadrži detaljne podatke o osobi kojoj je dodijeljena, autoru značke, aktivnosti za koju se izrađena značka, trajanju značke i sl. Ti podaci upisuju se prilikom izrade značke kada se dodaje i slika nove značke.

Značka se može automatki dodijeliti nakon dovršetka određenih aktivnosti ili cijeloga e-kolegija. Značke se mogu dodijeliti i ručno pojedinom studentu, ali budući da se dodjela ne može poništiti, nastavnik treba biti oprezan kojem studentu dodjeljuje značku.

Kriteriji za dodjelu znački mogu se postaviti u kartici Kriteriji. U kartici Poruka može se urediti poruka koju će dobiti studenti kojima je dodijeljena značka.

Osim što će značka biti vidljiva u sustavu Omega, u osobnom profilu, moguće ju je postaviti i u vanjske repozitorije. Isto tako značke zaslužene izvan sustava moguće je povezati i prikazati u korisničkom profilu na samom sustavu. Središnje mjesto pohrane znački nalazi se na adresi: http://backpack.openbadges.org. Za prijenos znački potrebno ih je postaviti u kolekciju čak i kada se prenosi samo jedna značka. Ta se kolekcija ubacuje u željeni repozitorij npr. Moodle, LinkedIn, Facebook, Twitter, Mahara i dr.

Ishodi učenja

Ishodi učenja detaljan su iskaz svega što student treba znati, razumjeti ili moći napraviti na kraju e-kolegija ili određenoga razdoblja učenja. Predstavljaju minimum znanja i kompetencija koje student mora svladati da bi uspješno položio e-kolegij.

Nastavnik može postaviti ishode učenja ne samo za cijeli e-kolegij, nego i za svaku tematsku cjelinu. Na taj je način studentima jasno što se točno od njih očekuje na razini pojedine cjeline, na što se moraju fokusirati te što se u konačnici od njih očekuje za uspješan završetak e-kolegija. Po ishodima učenja studenti mogu provjeravati usvojeno gradivo te su im oni nit vodilja kroz cijeli e-kolegij. Za sveučilišni e-kolegij preporuka je izraditi 4–10 ishoda učenja.

Ishode učenja bilo bi poželjno postaviti prije izrade e-kolegija odnosno njegova sadržaja. Prvo se postave ishodi učenja (ciljevi) e-kolegija, a nakon toga se razrađuju na cjeline i ciljevi za svaki dio e-kolegija koji će se održati online.

Nakon određivanja ishoda učenja slijedi konstruktivno poravnanje ishoda učenja s načinom vrednovanja odnosno odabir aktivnosti kojima će se provjeravati usvojenost ishoda učenja. Nastavnik mora (ponajprije sebi) jasno odrediti aktivnosti koje će student obavljati tijekom semestra, a koje će biti u cilju svladavanja ishoda učenja.

Dobri ishodi učenja napisani su u skladu s nekom od taksonomija znanja, a najčešće se upotrebljava Bloomova taksonomija (Bloom, 1956).

Ishodi trebaju biti opisani jednostavno i jasno i moraju se moći kvalitetno ocijeniti. Prilikom pisanja ishoda učenja koriste se aktivni glagoli: definirati, nabrojati, opisati, napraviti, usporediti, analizirati, izračunati, dizajnirati itd. Glagoli koje je poželjno izbjegavati su: znati, razumjeti, naučiti i sl.

Za upis ishoda učenja odaberite:

Postavke > Administracija e-kolegija > Ishodi učenja

Postoje standardni ishodi učenja na razini cijeloga sustava. Ako se neki od tih ishoda iz desnoga stupca, u kojemu su standardni ishodi, može primijeniti na određeni e-kolegij, označi se željeni ishod te se gumbom Dodaj prebaci u lijevi stupac u kojemu su ishodi za e-kolegij.

Za novi ishod učenja potrebno je odabrati poveznicu Uredi ishode učenja. Za svaki se ishod upisuje naziv i kratica te se odabire skala prema kojoj će se ocjenjivati.

U sustavu Omega ishodi se učenja mogu vrednovati tako da se postavljaju kroz neku aktivnost ili izravno u Ocjenama. Prilikom izrade svake aktivnosti među postavkama bit će ponuđena i mogućnost odabira pojedinoga ishoda učenja koji će biti povezan s tom aktivnošću. Da bi ishodi učenja bili prikazani u postavkama aktivnosti, prije toga moraju biti izrađeni kroz blok Postavke.