Prenesi i postavi na sliku

Kod ove vrste pitanja student treba postaviti markere na pozadinsku sliku sukladno pitanju (zadatku) koje je zadao nastavnik pri čemu su zone u koje treba postaviti markere vidljivo označene. Nastavnik treba odabrati pozadinsku sliku, unijeti natpise za markere (ili prenijeti manje slike koje će biti markeri) te definirati zone za postavljanje markera na pozadinskoj slici na koje student treba postaviti markere. Pozadinska slika ne može biti veća od 600 x 400 piksela. Zone za postavljanje u obliku su pravokutnika (pri čemu je potrebno unijeti njihove koordinate u odnosu na rubove pozadinske slike te odrediti koji marker ide u koju od zona).

Kod dodavanja markera (marker može biti slika ili tekstualni opis), moguće je odrediti i koliko će pojedinog markera biti na raspolaganju studentima (od 1 do neograničeno). Redoslijed ponuđenih markera moguće je izmiješati. Ako se upotrebljava manji broj markera, potrebno ih je ostaviti u skupini 1.

Pitanje prenesi i postavi na sliku

Pitanje prenesi i postavi na sliku

Ako postoji potreba za više zona ili markera, moguće je upotrijebiti gumb Dodatnih praznih zona: 3 ili Dodatnih praznih objekata koje možete prenijeti: 3 kako bi ih dodali (broj nije ograničen).

Ovo pitanje razlikuje se u odnosu na pitanje Prenesi i postavi markere u tome da postoje prethodno zadane zone na pozadinskoj slici vidljive studentu i u tome što kod ove vrste pitanja markeri mogu biti i slikovni, a ne samo tekstualni.

Zajedničke postavke pitanja i povratne informacije

Zajedničke postavke za većinu vrsta pitanja dostupne su u sekcijama Općenito i Postavke za višestruke pokušaje rješavanja (dostupnima za vrijeme izrade pojedinog pitanja).

Sekcija Općenito

Kategorija: pitanja trebaju biti organizirana u kategorije radi lakšeg pronalaska i korištenja.

Naziv pitanja: vidljiv je nastavnicima u popisu pitanja u bloku pitanja i služi za odabir pitanja koja će biti u određenom testu – treba biti što kraći i informativniji.

Tekst pitanja: vidljiv je studentima u testu.

Zadani bodovi: najveći broj bodova koje nosi određeno pitanje – može se naknadno promijeniti pri izradi pojedinoga testa, ovisno o kontekstu i ostalim pitanjima.

Općenita povratna informacija: ne ovisi o odgovoru koji student odabere ili upiše. Općenitom povratnom informacijom moguće se koristiti za opširnije objašnjavanje odgovora, ponekad i uz poveznicu na više informacija o sadržaju.

Sekcija Općenito

Sekcija Postavke za višestruke pokušaje rješavanja

Kazneni bodovi za svaki netočan odgovor odnose se na dopušteni broj pokušaja rješavanja pojedinoga pitanja, a primjenjuju se samo u nekim oblicima testa (adaptivni i interaktivni test s višestrukim pokušajima koji dopuštaju višekratno odgovaranje na pitanje). Iz padajućega izbornika odabire se željeni postotak, što znači da će svaki sljedeći put kada odgovori na pitanje student dobiti broj bodova umanjen za iznos kaznenoga boda.

Ako je postotak postavljen na 0%, student može neograničen broj puta odgovarati na pitanje, a da uvijek ima mogućnost osvajanja maksimalnoga broja bodova.

Ako su kazneni bodovi postavljeni na 100%, student ima samo jedan pokušaj za osvajanje svih bodova. I dalje ostaje mogućnost odgovaranja na to pitanje, ali će broj osvojenih bodova biti 0. Za uneseni postotak u kaznenim bodovima umanjit će se ukupan broj osvojenih bodova (primjeri u tablici).

Broj pokušajaUkupan broj bodovaKazneni bodoviUkupni osvojeni bodovi za točan odgovor
110.11/1
210.10,9/1
310.10,8/1
150.15/5
250.14,5/5
350.14/5

Povratne informacije studentima

Pitanja mogu sadržavati više vrsta povratnih informacija koje nastavnik daje studentima nakon danoga odgovora: povratne informacije ovisno o pojedinom odgovoru koji je student odabrao ili upisao (povratna informacija za točan i netočan odgovor) ili općenitu povratnu informaciju neovisnu o odgovoru koji student odabere ili upiše.